نکته های کربلایی 30

کلیدی برای دوام حضور قلب 

از مسلمیات عقاید شیعه این است که حقیقت گسترده در همه ی عالم، وجود مبارک امام علیه السلام است و ما و هر چیز دیگر در ساحت مقدسه ایشان زندگی می کنیم؛ "کل شیء أحصیناه فی امام مبین"؛ (یس: 12)؛ هر چیزی حضورش، وجودش، در امام مبین است.

و ما مثل کسی یا چیزی می مانیم که در اقیانوس حاضر است؛ اقیانوس وجود مبارک امام علیه السلام. درون ما و بیرون ما مشحون از حضور مبارک امام علیه السلام است. 

حالا! شما می خواهید در حرم امام حسین سلام الله علیه زندگی کنید؛ این حضور ولایی را، این حضور احاطی را، حضور وجود مبارک ایشان را در نظر بگیرید. با این عنایت که هیچ امامی بعد از این که جای خودش را به امام بعدی می دهد، از حجیت اش و از ولایت اش منعزل نمی شود؛ بلکه آن چه خواسته باشد انجام بدهد توسط امام حاضر اعمال می کند.

پس به این ترتیب اگر خواسته باشید که زندگی مقبول، باطن پر و پیمان و نورانی؛ با طهارت، با معنا و با معرفت داشته باشید به همین یک نکته عمل کنید که ما در حضور احاطی امام مبین؛ یعنی وجود مقدس ولیّ خدا هستیم.