نکته های کربلایی 28

راهی دیگر: عمل به نیابت

از دیگر راه های توسل این است: وجود خودتان را با وجود آن بزرگواری که می خواهید به او متوسل شوید یکی کنید. خوب! این یکی شدن، یکی شدن تنی که نیست، چون تن ما ماده ی متکاثفی است؛ اما یکی شدن روح با روح، به دلیل لطافتش شدنی است. به این ترتیب شما می توانید تصور کنید که وجود مبارک آن عزیز در موطن نفس شما حضور دارد و هر دو یکی شده اید؛ نه تن هایتان، بلکه باطنتان، و حضور از فرق سر تا کف پای شما را پر کرده است. 

خیلی ساده است؛ شما سلطان موطن نفستان و صاحب اختیار او هستید؛ لذا: به توجه شما، حضور ایشان در شما ایجاد می شود. حالا با دهان او، با زبان او شروع کنید به زیارت خواندن، دعا کردن، تمنا و تقاضا کردن.

اگر کسی این راه دوم را بتواند انجام دهد، می فهمد عمل به نیابت یعنی چه.