محرم و ماه رمضان

 

براى شيعيان، محرّم، يک جور ماه مبارك رمضان است؛ 
مگر رمضان به معنى سوختن نيست، محرم هم براى سوختن است؛ هر كدام يک جور. 

آن يكى گناهان را مى سوزاند، اين يكى خود آدم را مى سوزاند.
آن يكى آدم را آرام مى كند، اين يكى ناله آدم را در می آورد.
درآن يكى آب دادن ثواب است، در اين يكى جان دادن ثواب است.
درآن يكى فرشته ها به تهنيت نازل مى شوند، در اين يكى فرشته ها به تعزيت پایین مى آيند.