كوبه بر درب كربلا  7

 

براى شيعيان محرّم هم يک جورى ماه مبارك رمضان است؛ 
مگر رمضان به معنى سوختن نيست، خوب محرم هم براى سوختن است؛ هر كدام يک جور. 
آن يکى شير است آدم مى خورد/ آن يكى شير است آدم مى خورد

آن يكى گناهان را مى سوزاند، اين يكى خود آدم را مى سوزاند.
آن يكى آدم را آرام مى كند، اين يكى ناله آدم را در مي آورد.
درآن يكى آب دادن ثواب است، دراين يكى خون دادن ثواب است.
درآن يكى فرشته ها به تهنيت نازل مى شوند، در اين يكى فرشته ها به تعزيت پایین مى آيند.