با کاروان حسینی علیهم السلام٣6

 

راز ماندگاری توجه به کربلا ، در ماندگاری امام حسین علیه السّلام و محبّت به ایشان که در گل و دل خلایق است، می باشد. سفینه نجات امام حسین علیه السّلام سوار بر امواج عواطف خلایق سیر می کند؛ لذا: کسانی که در اجزای وقایع کربلا ؛ مانند: عطش، وداع و استنصار که محرّک ترین و مؤثرترین در عواطف خلایقند، تشکیک می کنند و فقط به جنبه های حماسی واقعه اکتفا می نمایند؛ تیشه به ریشه ی اساس این ماندگاری در مردمان می زنند؛ تا کی نوبت بقیه شود!