با کاروان حسینی علیهم السلام28

 

سلامت و امنيت فقط در ولايت الهيه است که وجود دارد. مقام حضرت ابراهيم که در قرآن آمده، مقام امامتش است «و من دخله کان آمنا»: كه هركسي در آن وارد شد در امنيت خواهد بود. اين مقام اميرالمومنين و مقام امامت براي او بوده است؛ ولايت ولي الله است که هر کس در آن وارد شود در امنيت خواهد بود؛"کان آمنا" ولو دور و برش جهنم باشد هيچ اتفاقي نمي افتد. 

سلامت و امنيت در واقع نتيجه آن امر الهي است، كه در باطن شخص تحقق‌ پيدا مي كند. در واقعيت بيروني مقام اباعبدالله مقام امن و سلام است. وقتي ما مي گوييم"السلام عليک يا اباعبدالله" مي خواهيم آن سلامت و امنيت در اثر جواب ايشان در وجود ما هم تحقق پيدا کند. يعني ما ولايت شما را قبول مي‌کنيم، تسليم شماييم. نه بك بار كه صد بار مي گوييم شايد يکيش را درست بگوييم  كه اگر ايشان جواب همان يکي را بدهند، کفایت می کند.