با کاروان حسینی علیهم السلام 27

 

اگر موقع خواندن زيارت عاشورا، يا غير آن، ديدي که بدنت تربت کربلا شده، اين حالت را محکم بچسبيد و محکم بنشينيد، شفاعت آنجا متحقق شده است. 

شفاعت يعني جفت شدن، مثل دوتکه ابر که در هم فرو مي روند. وقتي به مقام شفاعت اباعبدالله سلام الله عليه رسيديد، فقط مواظب باشيد که از ايشان غفلت نكنيد و مواظب و مراقب ايشان باشيد و اگر خواستيد كاري انجام دهيد به همراه ايشان انجام دهيد اين حالت مرتبه ابتدايي از تحقق ولايت وليّ الله هست تا برسد به جايي كه ايشان با شما عمل كند در اين حالت، اراده‌ اي اعمال نکنيد، بگذاريد او هر چه مي خواهد بفرمايد و انجام دهد اگر ولايت ولي الله تحقق بيابد، اين اتفاق مي افتد. 

اصحاب اباعبدالله سلام الله عليه چنين شدند، حل شدند در آستانه اباعبدالله. از خودشان چيزي باقي نماند. با توجه نفسي به اباعبدالله،  مي شود که در آستانه و درگاه ايشان حل شد تا آنجا كه از تو هيچ نماند، آنجا ديگر هيچ مشکلي و نگراني و اندوهي نيست ؛ مي تواني ولايت خدا را در همه جاي هستي بلکه در اعماق قلب و وجودت بيابي.