با کاروان حسینی علیهم السلام26

 

چگونه انسان مي تواند حسيني شده و به ساحت مقدس سيدالشهدا متصل شود؟ 

يکي از راه هايش اين است که آدم گل و خاك تن خودش را تربت کربلا کند. خاک کربلا به اين دليل مقدس و متبرک و مبارک است که متبرک به وجود مقدس سيدالشهدا صلوات الله عليه است. لذا وقتي گل انسان کربلايي بشود، ابوتراب انسان امام حسين عليه السلام خواهد بود. وقتي تراب انسان، تربت انسان، کربلايي بود، ابوتراب اش امام حسين عليه السلام خواهد بود. اين کار را با همين سجده کردن بر تربت کربلا مي‌شود انجام داد. 

در سجده با همه وجود خود را مدفون كنيد و داخل شويد در همان خاکي که پيشاني را بر آن گذاشته ايد. اميرالمومنين فرموده اند: سجده به معني خاک شدن است و بلند كردن سر از روي خاك، از خاک در آمدن؛ وقتي معني سجده اين است، پس ما با سجده کردن به تربت کربلا مي توانيم قصد كرده و توجه کنيم و به همين خاک فرو برويم تا آنجا كه آدم همه تن اش را خاک احساس کند و چون آن خاک، خاک کربلاست. تن انسان هم به اين مداومت، گل و خاكش اش کربلايي مي شود.