با کاروان حسینی علیهم السلام23

 

در مجموعه خلقت متعالي الهيه، خمسه طيبه، جايگاه خاص خودشان را دارند. يعني وجود مقدس رسول الله صلوات الله عليه و آله يک جايگاه خاص خودشان دارند. ايشان و اميرالمومنين صلوات الله عليه موضوعيت دارند. ايشان، اميرالمومنين و خانم حضرت صديقه طاهره صلوات الله عليها، سه نفر دوباره جايگاه خاصي دارند. خمسه طيبه هم يک جايگاه خاصي دارند. بعد، دوازده امام و چهارده معصوم هم جايگاه خاصي دارند. اگر شما نظر کنيد، توجه کنيد به خمسه طيبه صلوات الله عليهم اجمعين باز آخرشان کدام است؟ امام حسين عليه السلام است.

در اين مجموعه خمسه طيبه، اين سير ختم مي شود به وجود مقدس سيدالشهدا عليه السلام. حالا فرمودند راه با امام حسين عليه السلام تمام مي شود. در واقعيت بيروني از يک منظر ديگر، دقيقا همين است. نهايت سير مومنين، صالحين در طول زندگي، در طول زمان، در نهايت خلقت به کجاست؟ به بهشت است. بهشت شعاعي است از ساحت مقدس سيدالشهدا عليه السلام ست، پس راه با امام حسين عليه السلام تمام مي شود.