با کاروان حسینی علیهم السلام11

 

رستگاري براي کسي است که با سیدالشهدا علیه السلام همراه باشد، از لوازم رسيدن به گمشده فطري همه، همراه شدن با اباعبدالله است.
مداومت به زيارت عاشورا يک مستحب دم دستي نيست، با اين کار مي توان به ملازمت اباعبدالله رسيد و اين همراهي را ايجاد را ايجاد كرد.