در روزی که دحوالارض است

 

در روزی که دحوالارض است؛
اگر انسان غسل کرده باشد، طاهر بوده باشد، روزه گرفته باشد بعد حواسش جمع بوده باشد ، بعد خودش را با کعبه یکی کند، خودش را در کعبه لحاظ کند، خود را در کعبه محو کند و توجه کند که آن حقیقتی که در کعبه است از زیرش گسترش پیدا می کند و با گسترش آن، خود آدم هم گسترده می شود.
 راه دیگرش این است؛ همان جایی که هستید با فراغ بال و خیال آسوده بنشینید یعنی با ذهن خالی و آرام؛ اجازه بدهید که با گسترده شدن آن حقیقت؛ شما هم به همراه آن برده بشوید.