شب دحوالارض

 

شب دحوالارض هم برای خودش موضوعیت دارد، اگر نتوانستید شب بیدار بمانید و کاری انجام بدهید همین مقدار که آدم با وضو بخوابد، با حضور قلب بخوابد، وقتی بلند می شود نماز صبح اش را اول وقت بخواند، بین الطلوعین نخوابد، شکمش را پر نکند که درواقع پر بودن شکم خود از آفت های حضور قلب و نورانی بودن عقل و فهم و درک است؛ می تواند بهره مند شود.