ای مردمان


ای مردمان
چه کسی از خدای خوش گفتارتر و راستگوتر است؟!

ای مردمان
حقیقت این است که پروردگارتان جل جلاله به من دستور داده تا «علی» را برای شما نشانه هدایت و اطاعت (علم) و پیشوا و جانشین و بازمانده (خود در میان شما) قرار دهم.

ای مردمان
بعد از من این «علی» است که با او می توان بر هدایت بود، و اوست که دعوت کننده به پروردگارم می باشد، و اوست خوش باورترین و نیکو کردارترین مومنان، که می گوید من یکی از مسلمانانم؛ (یونس: ۹۰)

ای مردمان
حقیقت این است که «علی» از من است، و فرزندان او فرزندان من هستند، و او همسر دخترم که محبوبترین من است، می باشد. دستور او دستور من، و باز داشتن او باز داشتن من است.

ای مردمان
بر شما باد بر فرمان بردن از او و پرهیز از نافرمانی او؛ چرا که فرمان بردن از او فرمان بردن از من است، و سرپیچی از او سرپیچی از من.

ای مردمان
«علی» راستگوترین و نشانه راستی، و درستی، و شنوای از فرشتگان در این امت است. 
او در این امت (به منزله) «هارون»؛ (وزیر حضرت موسی)، و «یوشع»؛ (خلیفه حضرت موسی)، و «آصف»؛ (وزیر حضرت سلیمان)، و «شمعون»؛ (خلیفه حضرت عیسی)، که هر کس بر او با خضوع و خشوع و تواضع وارد شود، گناهانش آمرزیده گردد؛ (باب حطه؛ بقره: ۵۸ واعراف: ۱۶۱)، و در این دنیا و زندگی پر آشوب در آن، هر کس خود را به او واگذارد، نجات یابد؛ (سفینه نجات؛ اشاره به کشتی نجات حضرت نوح).
او جنگاور چیره بر طاغیان میدان دار؛ (طالوت؛ بقره: 247 و 249) بوده، و فرمانده درست تدبیر در مشکلات بیرون از توان می باشد؛ (ذوالقرنین؛ کهف: ۹۸-۸۳).