وامام اولیائی


" وامام اولیائی"؛ پیشوای اولیای خدای متعال است.

" ونور من أطاعنی"؛ کسی که خدای متعال را بندگی و عبادت و اطاعت کند، او را نورانیتی فرا می گیرد؛ آن نورانیت، امیرالمؤمنین است.

البته هر کسی به اینجا برسد، کسی که واجد آن نورانیت بشود، خودش می فهمد؛ مثل اینکه شما سردتان شد می فهمید، گرمتان شد می فهمید، کامتان شیرین یا تلخ بود می فهمید.

" و هو کلمة التی ألزَمتها المتقین"؛ در این فرمایش به آیه ی  ۲۶ فتح  استناد شده است، یعنی: "امیرالمومنین علی" حقیقتی است که خداداران به آن پایبند هستند.

وماه مبارک رمضان ؛ در ضیافت الهی ،باذن و رضایت و رحمت و منت الهی، طلایی ترین فرصت برای یافتن و داشتن این قیمتی ترین گوهر الهی ؛بعنی: تقواست: لعلکم تتقون . انرا قدر بدانیم ؛ با حضور قلب؛ روزه با تمام تن؛ با حسن خلق؛ با حیا از حضور صاحب الزمان علیه السلام ، تا  به چند معنا قدر بیابیم؛ یاعلی