نکته های علوی29

امیرالمؤمنین حقا امیرالمؤمنین است و حقا که "لا سیف الا ذوالفقار و لا فتی الا علی"! (کافی1۵: 2۶9 ، امالی صدوق: 200) به سرعت منیت آدم را قلع و قمع می کنند و شخص را از خودش بی خود می کنند؛ علوی می کنند، احمدی می کنند، الهی می کنند؛ یاعلی.

امیرالمؤمنین هم کوثر رسول الله است، هم ساقی کوثر است. قدر سوره "کوثر" را بدانید. مداومت به سوره کوثر در نمازهای مستحب و واجب، و در بیرون از نمازها، انسان را بهره مند می کند از این که تا نمرده، از کوثر خدای متعال و رسولش، که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه بوده باشند و از حوضی که متعلق به خانم سلام الله علیهاست، سیراب شده باشد؛ یعنی از معرفت آنان بهره مند شود؛ از معرفت رسول الله، و قرآن و عترت که مجموعه معارف الهیه است، که اگر کسی را از آن سیراب نکرده باشند، تشنگی او مدام خواهد بود؛ یافتن آن حقایق و یا حقیقت، گمشده فطری آدم است، که دربدر آن است، و نمی داند.