نکته های علوی24

 و چنین است که بعد از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هر چه هست، از دنیا و آخرت؛ از خوبان و خوبی ها جلوه ای از وجود مقدس امیر صلوات الله علیه است: دین رسول الله؛ آیین رسول الله؛ قبله رسول الله؛ سنت رسول الله؛ کتاب رسول الله؛ حقیقت همه ی اینها وجود مبارک و مقام نورانی امیرالمؤمنین صلوات الله علیه است.

به این ترتیب جان کلام و خلاصه مرام همان است که حافظ  گفته است:

" هر دو عالم یک فروغ روی اوست/گفتمت پیدا و پنهان نیز هم"؛ منظور از روی خدا، همان وجه الله است، و منظور از یک فروغ، یکی از دو نور وجه رسول الله؛ یعنی امیرالمؤمنین است، صلوات الله علیهما و آلهما.

یا: "این همه عکس می و نقش نگارین که نمود/ یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد"؛ این همه زیبایی، تنوع در خلقت، در طبیعت، در کائنات که می بینید، جلوه ای از وجود مبارک و مقام نورانی امیرالمؤمنین است که ساقی حوض است، صلوات الله و سلامه علیه.