نکته های علوی 23

 

و مقام نورانی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دو "نور وجه" دارند که در دعای فوق الذکر از آنها یاد شده است:

اول: "اللهم انی أسألک بنور وجهک المُشرق الحیّ الباقی الکریم"

دوم: "و أسألک بنور وجهک القدّوس الّذی أشرقت به السماوات و انکشفت به الظلمات و صَلُح علیه أمرالأولین و الآخرین"

در فقره دوم عرض می شود:
 خدایا! من از تو درخواست می کنم بنور وجه قدوس تو که آسمانها به آن نورانیت یافته، منور شده و از ظلمات آن پرده برداشته شده و هر گشایشی که در کار اولین و آخرین ایجاد شده، به وسیله ی آن بوده؛ خدایا! قسم می دهم تو را به آن حقیقت نورانی، به آن مقام نورانی که "أن تصلی علی محمد و آله و أن تصلِح لی شأنی کلّه"...که همه امور مرا اصلاح فرمایی.
                                                                                                             
در وجه تسمیه ی وجود مبارکه و ساحت مقدسه ی خانم سلام الله علیها به "زهرا" فرموده اند: فاطمه سلام الله علیها همان بانویی است که در عالم انوار و ارواح وقتی خداوند ظلمت را آفرید و بر شرق و غرب عالم مستولی کرد، ملائک از این تیرگی به بارگاه ربوبی شِکوه بردند، حق تعالی به برکت نور صدیقه ی طاهره سلام الله علیها شرق و غرب عالم را روشن کرد و بدین روی "زهرا" نام گرفت؛ (حلیة الأبرار ١: ٤٩٣). از اینجا می توان فهمید که نور وجه دوم ساحت مبارکه و مقدسه ی خانم سلام الله علیهاست. همچنین می توان فهمید که:
مصداق اسم قدوس خدای متعال مقام نورانی ایشان است، و گشایش و فرج در امر امت نیز در گرو عنایت معظم لها است؛ همانطور که در امم گذشته بوده.

اما نور وجه اول، همان که:
 "المُشرق الحیّ الباقی الکریم"؛ آن نور وجه تابنده و زنده و باقی و بخشنده، مقام نورانی امیرالمؤمنین صلوات الله علیه است. در واقع مقام نورانی ایشان است که کریم است، کریم به چه مناسبت؟

اگر امیرالمؤمنین خلق شده به عنایت رسول الله بوده، و بعد از ایشان آنچه که خلق شده به عنایت امیرالمؤمنین بوده، به جلوه ی ایشان بوده، به کرامت ایشان بوده است.
لذا: در زیارت ساحت مقدسه ایشان به معظم له عرض می شود: السلام علی الاصل القدیم و الفرع الکریم (زیارت ششم).