نکته های علوی 14

 

در فرازهای دیگری از زیارت ششم عرض می شود: 

" اللهم صل علی محمّدوآل محمّد و صل علی امیرالمؤمنین، عبدک المرتضی و أمینک الاوفی و عروتک الوثقی و یدک العلیا"؛ یعنی: اگر کسی  امیرالمؤمنین را گرفته، در واقع دست خدای متعال را که بالای همه دست هاست، گرفته، اگر کسی امیرالمؤمنین را گرفته، به آن رشته ی محکم و قابل اعتماد الهی چنگ زده است.

"وحجتک علی الوری"
چون هر خوبی از آن ایشان است، و به وسیله ی ایشان می توان به آن نائل شد. خدای متعال و رسولش ایشان را به ما معرفی فرموده اند؛ لذا اگر ما در این رابطه غفلت کنیم، و کم کاری وتنبلی و سستی کنیم،خدای متعال روز قیامت بر ما حجت خواهد داشت: او بود! اگر تو نمی دانستی، او می دانست؛و اگر تو نمی توانستی، او می توانست؛ واین است یک پرده از معنای آیه شریفه «فلله الحجه البالغه» (انعام: ۱۴۹)؛ که با بودن آن کسی بهانه ای برای خوبِ خوب نشدن، ندارد.