نکته های علوی 10

 

"و من بینهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین"
آقا! حقیقت تمام انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین شما هستید.

"وحَسُن اولئک رفیقا"
ذیل آیه "اهدنا الصراط المستقیم" فرموده اند: کسانی که به صراط مستقیم هدایت شده باشند با کسانی خواهند بود که خدای متعال" أنعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین وحَسُن اولئک رفیقا"(نساء: ۶۹)، و در مورد"حَسُن اولئک رفیقا " فرموده اند: آن کسی که رفیق خوبی است، همراه خوبی است، وجود مقدس امام زمان صلوات الله علیه است؛ یعنی: در واقع وجود مقدس امام زمان صلوات الله علیه هم جلوه امیرالمؤمنین هستند؛ تجلی امیرالمؤمنین در عالم هستند که همه ی بدی ها در این جلوه قلع و قمع می شوند، و همه ی خوبی ها جایگزین می شوند.

"السلام علی نورالأنوار و سلیل الأطهار و عناصر الأخیار"
آقا! شما حقیقت حقایق، چکیده ی پاکان و عنصر خوبان هستید.