نکته های علوی 9

 

"السلام علی الأصل القدیم، والفرع الکریم"
زائر عرض می کند: آقا! اصل در خلقت شمایید؛ همان اصلی که فرع از اصلِ اصل است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بوده باشند. آن فرع، آن شاخه ی کریم و بخشنده که از کرامتش بقیه خلق شده اند، بهره مند شده اند، وجود مبارک شماست."السلام علی الثمر الجَنیّ، السلام علی أبی الحسن علی، السلام علی شجرة طوبی و سدرةالمنتهی"
سلام بر میوه رسیده (معنای کمال)؛ سلام بر ابوالحسن علی؛ سلام بر درخت طوبی و سدرت المنتهی.

هم همه ی خوبیها ایشان هستند و هم همه خوبها؛ چون به ولایت ایشان به این منزلت نائل شده اند؛ چون در ولایت ایشان هستند؛ لذا: زائر خطاب به ایشان عرض می کند:
"السلام علی آدم صفوة الله و نوح نبی الله و ابراهیم خلیل الله و موسی کلیم الله و عیسی روح الله و محمّد حبیب الله" صلی الله علیه و آله وسلم.

البته در مورد رسول الله باید عرض شود، نه اینکه رسول الله از ایشان بهره برده اند، بلکه چون نفس نفیس ایشان امیرالمؤمنین است؛ ایشان امیر المومنین هم هستند.