نکته های علوی 8

"السلام علیک یا عین الله الناظرة"
وجود مقدس ولی الله، همان حقیقت گسترده در خلقت است، که فعلش همان فعل الله است؛ لذا: نظارت ایشان بر خلایق و اعمال آنها، همان نظارت خدای متعال بر خلایق است، اگر کسی این را باور کند، از خدای متعال حیا می کند که در خلوت و جلوت -خدای ناکرده- خلافی بکند؛ چرا که در محضر امیرالمؤمنین، و در مرآی امیرالمؤمنین است.

"و حکمته البالغه"
سبب استحکام و استواری در علم وفعلی که در خلقت و شریعت الهی است، امیرالمؤمنین است.

"ونعمته السابغة"
همه نعمتی که از سوی خدای متعال به همه ی خلایق، در همه ی عوالم فرو ریخته، امیرالمؤمنین است.

"السلام علی قسیم الجنة و النار"
هم نعمت خدای متعال امیرالمؤمنین است و هم نقمت خدای متعال امیرالمؤمنین است؛ پس به این ترتیب بهشت و جهنم از ایشان هستند و به ایشان خلق شده اند، پس بهشت و جهنم در اختیار ایشان است؛ لذا "قسیم الجنة و النار" بودن ایشان ، دلالت عقل نیز هست.