نکته های علوی 7

 

"السلام علیک یا یعسوب الدین"
یعسوب دین؛ یعنی سرچشمه ی دین. در عرف عرب به ملکه ی مادر یعسوب گفته می شود. ملکه ی مادر در رابطه با تربیت زنبورهای عسل و فعالیت آنها در تولید آن شهد شفا بخش نقش اول و منحصر بفردی را دارد.

"وقائد الغر المحجلین"
زائر عرض می کند: آقا! شما پیشوای هر کسی هستید که پیشانی سفید است، باطنی نورانی، ذهنی شفاف، و رویی سفید دارد.

"السلام علیک یا باب الله"
یعنی: هر کسی اگر خواسته باشد بر خدای متعال وارد شود، بایستی بر امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شود؛ و به ولایت ایشان بر خدای متعال وارد شود.