نکته های علوی  2  

 

و به این ترتیب در واقع امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فصل مشترک خدای متعال با رسول الله، و فصل مشترک آن دو با خلایق و خلایق با آن دو هستند. 
و چون اصل در خلقت خدای متعال و شریعت، محبت خدای متعال به رسولش بوده« ...اول ما خلق الله نور حبیبه محمد صلی الله علیه و آله» (بحار الانوار 2۵: 2۵ از امیرالمؤمنین علیه السلام) ( پرده اول)؛ 

پس به این ترتیب به تعبیر زیبای امروزی می شود گفت: امیرالمؤمنین فصل مشترک عاشقی خدای متعال و رسول الله با یکدیگر و آنان با خلایق بوده؛ ونیز امیرالمؤمنین فصل مشترک عاشقی همه ی عوالم در رابطه با خدای متعال و حبیبش صلوات الله علیهما و آلهما می باشد (پرده دوم).

اگر حکایت خلقت چند پرده اصلی داشته باشد، پرده های اول و دوم آن، این دو هستند که گفته شد.