نکته های علوی  1

 

وجود مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حبیب علی الاطلاق خدای متعال، و ولی علی الاطلاق اوست.همین نسبت را امیرالمؤمنین صلوات الله علیه با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دارند؛ یعنی: خدای متعال، رسول الله صلی الله علیه و آله را برای خودشان خواسته اند، و  امیرالمؤمنین صلوات الله علیه را برای ایشان:« ...نظر الله سبحانه الی اهل الارض نظره و اختارنی منهم ثم نظر نظره فاختار علیا اخی و وزیری و وارثی و وصیی و خلیفتی فی امتی ...» (الغیبه للنعمانی :83 از امیرالمومنین علی علیه السلام)؛ که بدلیل آیه شریفه مباهله نفس نفیس ایشان هستند.«..انفسنا و انفسکم...» (آل عمران:۶1)

در واقع حقیقت هر خیری در خلقت، بعد از امیرالمؤمنین، حقیقت امیرالمؤمنین می باشد؛چون: بفرموده رسول اکرم صلی الله علیه وآله به جابر بن عبدالله انصاری: « اول ما خلق الله نور نبیک ثم خلق منه کل خیر»(بحار الانوار 1۵ : 2۴)، وحقیقت وجود ایشان، وجود رسول الله، « فکانت نفسی نفس رسول الله صلی الله علیه و آله» (خصال 2 : ۵72 از امیرالمؤمنین علیه السلام) لذا: عملاًحقیقت وجود غیر ایشان، وجود معظم له می باشد.