عيدانه غدير

 

عيدانه غدير

يك معناى «عيدالله الاكبر» بودن عيد غدير اينست كه: 

اولاً، به ولايت الهيه است كه عيد و عزا تعيين مى شود.

 ثانياً، عيد روزى است كه واقعه اتفاقيه در آن، مورد رضايت و مسرت صاحب ولايت الهيه است.

 ثالثاً، عيدى دادن ابراز مسرت از آن واقعه است.

 رابعاً، عيدالله الاكبر بودن عيد غدير، يعنى: خداى متعال خود در آن روز عيدى مى دهد و بزرگترين عيدى را مى دهد.

 خامساً، آن بزرگترين عيدى؛ اجازه نيل به ولايت امير المومنين عليه السلام براى همه عالميان است كه همان ولايت الله و ولايت رسول الله مى باشد.

يعنى: يافتن و داشتن ولايت الهيه؛ همان كه در آيه «انما» از آن ياد شده؛ پس: گرديدن و چرخيدن به گشتن و چرخيدن او كه حقيقت و واقعيت بندگى خداى متعال اين است كه فرمود: «ماخلقت الجن و الانس الا ليعبدون».