میوه دل شیطان لئیم رجیم

  نکته بسیار مهم معرفتی این که:  اعمال بماهو خودشان و فارغ از کننده و کیفیت انجام آن ، دارای ارزشی هستند، که معرفت و اخلاص عامل، کیفیت عمل را ایجاد و قدر و ارزش آن را در چهارچوب آن ارزش کلی، تعیین می کند. و چنین است که از میلیون ها گریه کننده و عزادار و قمه زننده ای که بعد از مناسبت، ، قلیل نادری مقید به امام …
ادامه مطلب