مطلوب قلبی انسان

  اگر خواسته باشید مطلوب قلبی انسان را در یک کلمه خلاصه کنید، آن «سکینه» است؛ آرامش؛ که همه در به در به دنبال این معنای گمشده می گردند. و طبعا هر چیز را که با آن  تخالف و تضاد  دارد، نامطلوب است؛ چرا که باعث تخریب آن می شود؛ اگرچه همه در آن ها دست و پا می زنند؛ مانند: ناامنی؛ بیماری ؛ نداری؛ نگرانی؛ اندوه؛ دلهره؛ مشاجره؛ مجادله؛ …
ادامه مطلب