تذكره = آنچه موجب یادآوری شود. (فرهنگ معين)

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید

پربازدیدهای این هفته