تذكره = آنچه موجب یادآوری شود. (فرهنگ معين)

از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید